Levande landskap

Betesdjuren som strövar fritt på Engaholms naturmarker håller landskapet öppet och levande. De bidrar även aktivt till ett hållbart jordbruk. Av djuren får vi gödsel till våra grödor och biogas till våra fordon. En naturlig symbios som borgar för en uthållig produktion.

Förnybar energi

På Engaholm tänker vi förnybart. Som ett led i vår ambition om minskade koldioxidutsläpp och ett långsiktigt hållbart nyttjande av våra resurser följer vi nu upp satsningarna på vattenkraft och solceller med vindkraft. I Lyngsåsa vindkraftpark, som beräknas vara driftsatt i mitten på 2021, räknar vi med att producera 315 GWh per år, vilket motsvarar elen till 80 000 hushåll och en årlig miljöbesparing på 93 000 ton koldioxid.

Fosforfälla förbättrar miljön

På Engaholm strävar vi efter att minska utsläppen och öka den biologiska mångfalden. Därför har vi med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling anlagt en fosforfälla på våra marker. Vi räknar med att den ska hjälpa oss att minska näringsläckaget av kväve och fosfor med två tredjedelar.

Aringsås

Engaholm planerar ett nytt bostadsområde mellan Växjö och Alvesta i Kronoberg. Ett naturnära område med blandad bebyggelse baserad på förnybara material, lokala resurser och med livskvalitet i fokus. Visionen om Aringsås bygger på en hållbar idé om hur vi vill leva och bo i framtiden.

Besök webbplatsen för Aringsås.

Pollinerande insekter

Det surrar på Engaholm. Sedan 2011 gästspelar 10 miljoner bin i våra skogar och ängsmarker varje år.

Långsiktig viltvård

Sedan 2008 ansvarar Ryssbygymnasiet för viltvården på ett av Engaholms skiften. Det framgångsrika samarbetet mellan markägare, jordbrukare och jägare har belönats av Jägareförbundet.

Engaholm Artrike

På Engaholm finns en av länets största samlingar av gamla ekar som bär på en enorm biologisk mångfald. En enda ek kan innehålla mer än 1 500 olika arter av insekter, mossor och lavar. Under namnet Engaholm Artrike genomför vi tillsammans med våra samarbetspartners en rad satsningar för att bevara och stärka vår unika biotop för kommande generationer.

Certifierat skogsbruk

På Engaholm bedriver vi ett långsiktigt uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk. Skogen är certifierad enligt PEFC (1700081), vilket betyder att vi både tar miljöhänsyn och socialt ansvar.

www.pefc.se

Hängmörat kvigkött

På våra ängar och hagar strövar kvigorna fritt. Djuren lever av det gården ger och håller landskapet öppet. När du väljer närproducerat kvigkött från Engaholm får du kvalitet i alla led. Kött av välmående djur, finstyckat med profession och hjärta på Skärshults Gård och sedan hängmörat i 21 dagar.

Köp närproducerat hängmörat kvigkött från Engaholm på
www.engaholmkott.se

Viltkött för finsmakare

Engaholm levererar viltkött till en av Sveriges bästa restauranger, PM & Vänner i Växjö. Vilt från närliggande skogar går hand i hand med krögaren Per Bengtssons småländska matfilosofi ”skog, äng och sjö”.

www.pmrestauranger.se

Bergtäkt

Swerock söker tillstånd att öppna en bergtäkt för att producera närproducerat material till sin betong- och asfaltstillverkning.